Efkes foarstelle

intro3

Ik bin Betty van der Heide. Berne yn 1954. Ik bin mem fan 5 bern: 4 jonges en 1 famke. De āldste 3 binne de doar al śt. Ik haw 1 beppe sizzer: Mischa.
Ik wenne oant begjin 2008 yn Fryslān fansels, yn Feanwālden. Doe bin ik foar in koarte fekānsje op Kos west yn Griekenlān en no wenje ik yn Alanya, yn Turkije, hwer't ik in nij libben prebearje op to setten.
Fierder kin ik de folgjende talen prate: Frysk, Nederlānsk, Ingelsk, Dśtsk en Frāns.
Sūnt febrewaris 2006 skreauw ik eltse twa wiken yn in weblog fan Zeenz.nl oer myn aventūren op 'e moter. As in wurd yn in oare kleur as swart is, dan is dat in link nei in side mei mear ynformaasje. In ūnderwerp mei * hat meardere siden der efter. Yn myn frije tiid skriuw ik ek wol ris hwat op myn hyve: www.motormeisje-nl.hyves.nl

Ik haw der niget oan, as jimme in pear wurden yn it Gasteboek efterlitte.

Hjir ūnder in Sitemap, mei de talen hwźryn de siden binne.

Sitemap

Page Nederlands Frysk English Franēais Deutsch What is on
Intro Ja Ja Yes Oui Ja Foarstelle
2008 Ja Ja Yes Oui Ja Nijs
History Ja Ja Yes Oui Ja *Skiednis
TT-Ladies only Ja Ja Yes Oui Ja TT-circuit
Links Ja Ja Yes Oui Ja Linken
Fekānsje Ja Ja Yes Oui Ja *Fekānsje
Your bike Ja Ja Yes Oui Ja *Your bike
Vintage Ja Ja Yes Oui Ja Āldsjes
11-cities-tour Ja Ja Yes Oui Ja Ālvestźdentocht
Fryslān Ja Ja Yes Oui Ja Provinsje
Page Nederlands Frysk English Franēais Deutsch What is on
Truckers stories Ja   Yes     Sjauffeurs ferhalen/td>
Bikers stories Ja   Yes     Moterriders ferhalen
Weblog     Yes     Weblog
Forum-meetings Ja   Yes     Treffen
Wintertips Ja   Yes     Wintertips
Health Ja   Yes     Tips
Rudyhadee Ja   Yes     Parys-Moskou-Parys, The Liberator Story
Jans site Ja   Yes     Restauraasje BMW R 50 en folle mear
Guestbook Ja Ja Yes Oui Ja Gasteboek
Awards Ja Ja Yes Oui Ja Prizen
Home Ja Ja Yes Oui Ja  

© 2006-2016 Webdesign fan Betty Smit.